Durven conclusies trekken.

Niet elk debat dient tot overeenstemming te leiden…

Vermijd in een vicieuze cirkel te belanden waarbij elke partij de andere tracht te overtuigen van haar grote gelijk. Soms liggen standpunten zo ver uit elkaar dat de betrokkenen alleen maar in een oeverloze discussie belanden en zo de mogelijkheid op een compromis in de kiem smoren. In dergelijk geval is het verstandig om een stand van zaken waarbij raakvlakken en verschillen in kaart gebracht worden, als voorlopige conclusie te weerhouden. De betrokken partijen kunnen dan in besloten kring over deze stand van zaken debatteren en later, bij een volgende ontmoeting, makkelijker tot overeenstemming komen.

Meer weten over communicatie